Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er: Vordingborg Handicap Idræt.
Foreningens hjemsted er Vordingborg.
Foreningen er stiftet den 16/2. - 1981 og er medlem af Parasport Danmark under Danmarks Idræts-Forbund, samt Vordingborg Idrætsråd.
Foreningens adresse er klubhusets (Sct. Clemensvej 27, 4760 Vordingborg)

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er:
♦ at arbejde for fremme af motions- og konkurrenceidræt
  for alle former for handicappede.
♦ at formidle kontakten til det eksisterende idrætsliv (koordinering incl.)
♦ at medvirke til at al idræt kan foregå under betryggende ledelse og tilsyn.
♦ at fremme integration gennem idræt.
♦ samt at udbrede kendskabet til handicapidræt.

§ 3 MEDLEMSSKAB
♦ Enhver kan optages som medlem af foreningen.
♦ Som aktive medlemmer regnes idrætsudøvere, hjælpere og instruktører.
♦ Som passive medlemmer regnes støttemedlemmer.
♦ Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesformular til kassereren.
♦ Udmeldelse skal skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel til
  den 1. i en måned.
♦ Foreninger, organisationer, klubber og virksomheder kan mod et særligt fastsat kontingent optages som kollektivt passive medlemmer af foreningen.
♦ I idrætsmæssige henseender har handicappede fortrinsret.

§ 4 KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes, for et år ad gangen, på den årlige ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. 3 måneders restance medfører slettelse.
Personer under 16 år betaler børnekontingent.

§ 5 GENERALFORSAMLING
• Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens
  anliggende.
• Generalforsamlingen skal indvarsles ved skriftlig meddelelse - som brev - til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.
• Evt. forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før
  generalforsamlingens afholdelse.
• Alle aktive medlemmer, over 16 år, der ikke er i kontingentrestance
  (betalt til og med d. 31/12.) har stemmeret.
• Udviklingshandicappede og børn under 16 år har stemmeret ved deres   forældre eller værge.
• Valg til bestyrelse kan foregå ved fuldmagt.
• Alle over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt - i 1. kvartal - med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent - referent - 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse
3. Regnskabsaflæggelse og budget/handlingsplan til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Offentliggørelse af nyansatte i valgperioden
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (off. af revisionsfirma)
9. Eventuelt.§ 7 EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles når mindst 1/3 af de stemmeberettige medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dét eller de emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Den ekstra ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er modtaget i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra ordinær generalforsamling.
Indkaldelse foretages som til ordinær generalforsamling.

§ 8 AFSTEMNINGER
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal deltagere.
Ved afstemninger er simpelt flertal afgørende.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ved lovændring kræves dog mindst 2/3 af stemmerne, af de fremmødte, skal være til fordel for ændringen.
Alle afstemninger foregår mundtligt, men såfremt blot 2 medlemmer måtte ønske det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9 ØKONOMI OG REVISION
Foreningens regnskabsperiode går fra 1/1. - 31/12.
Der føres 2 regnskaber - 1 tilskudsudløsende og 1 ordinært regnskab.
Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisoren inden generalforsamlingen.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10 LEDELSE
Foreningens daglige ledelse og anliggender varetages af administrative medarbejdere, i samarbejde med den valgte bestyrelse som består af: Formand, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter (vælges hvert år). Administrative medarbejdere er kontraktansatte.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og medlem på lige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig på det første kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen opretter selv sin forretningsorden.
Ved valg af autoriseret revisionsfirma, bortfalder valg af revisor og revisorsuppleant i § 6.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg, arbejdsgrupper og ad hoc udvalg, til varetagelse af forhåndsbestemte opgaver.
Bestyrelsen er ansvarlig for at udstikke kompetenceområder.
Der føres beslutningsprotokol ved alle møder, som underskrives af mødedeltagerne.
Kontorlederen har kompetence til at foretage/afgøre her-og-nu beslutninger, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse/beslutning.

Administrative mdarbejdere refererer til formand og kasserer.


§ 11 OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 -delen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 3/4 af stemmerne er for en ophævelse.
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny ektraordinær generalforsamling, som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Parasport Danmark og kan kun anvendes til idræt for handicappede.

§ 12 UNDERSKRIFTBERETTIGET
Kassereren skal være myndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens daglige drift.
Formanden og kassereren er underskriftberettiget til eventuelle pengeinstitutter og giro.
Ved overførsel af indestående på højt forrentede bankbøger skal både formand og kasserer skrive under.

§ 13 ANSVAR
Foreningen er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele.
Foreningens ledere, instruktører og hjælpere er dækket af Danmarks Idræts-Forbunds kollektive forsikringer.
Hvis et medlem gør skade på foreningens ejendom, er skadeforvolder forpligtiget til at erstatte det skadede.
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 16/2. 1981.
Med ændringer på generalforsamlingerne d. 28/1. - 82, 24/2. - 88, 23/2. - 93, 26/3. - 96, 30/9. - 97, 31/10. - 2007, 31/10. - 2011 & 6/11-2012
Vordingborg Handicap Idræt | CVR: 325 525 79 | Sct. Clemensvej 27, 4760 Vordingborg  | Tlf.: 40 83 63 47 | vhi.kontor@gmail.com